REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DOBRA-EDUKACJA.PL

Dzień dobry!

Nazywam się Aleksandra Kiełtucka. Tworzę treści cyfrowe, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie https:// dobra-edukacja.pl
Jest mi bardzo miło, że obdarzyłaś/obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowana/zainteresowany zakupami w moim sklepie. 

Dopełniając formalności, podaję moje dane rejestrowe: „Dobra Edukacja. Coaching językowy i Szkolenia. Aleksandra Kiełtucka” z siedzibą w Będzinie (kod pocztowy: 42-500) przy ul. Paziowej 3 / 7, NIP 6442813660, REGON 277937462.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarłam informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail a.kieltucka@dobra-edukacja.pl lub pod numerem telefonu 502-354-276 w godz. 8:00-16:00.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,

Ola

 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje natomiast prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Treści Cyfrowych od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zamówienia, może:
 5. przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
 6. może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych nie zostaje zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia.
 7. Po kliknięciu przez Kupującego w przycisk finalizujący zamówienie, zostanie on przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

 

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową.
 • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową.
 • E-zapłata – zapłata Ceny za Treść Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Treści Cyfrowe, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Treści Cyfrowych do sprzedaży
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dobra-edukacja.pl/regulamin-sklepu/
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://dobra-edukacja.pl
 • Sprzedawca – Aleksandra Kiełtucka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Dobra Edukacja. Coaching językowy i Szkolenia. Aleksandra Kiełtucka” z siedzibą w Będzinie (kod pocztowy: 42-500) przy ul. Paziowej 3 / 7, NIP 6442813660, REGON 277937462.
 • Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego.
 • Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:

– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

 • Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Sklepu.

  §2 Postanowienia wstępne

  1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych. Kupujący może dokonać zakupu Treści Cyfrowych wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
  3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
   • dostęp do Internetu,
   • standardowy, aktualny system operacyjny,
   • standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
   • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  4. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.
  5. Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.
  6. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
  7. W zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
   1. w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
   2. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
  8. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
  9. Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  10. do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  §3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia oznacza założenie konta w Sklepie, za pomocą którego Kupujący otrzymuje dostęp do zakupionych materiałów. 
  3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
  4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez samodzielne wypełnienie formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
  5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
  6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail a.kieltucka@dobra-edukacja.pl W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

  §4 Prawa własności intelektualnej

  1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca poucza także Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 
  3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych, itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

  §5 Składanie zamówienia

  1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
  2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący zakłada konto w procesie składania zamówienia lub poprzez samodzielne wypełnienie formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
  3. Jeżeli Kupujący posiada już konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
  4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka interesujących Kupującego Treści Cyfrowych, a następnie wypełnienie formularza zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
  5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje natomiast prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
  6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5.
  7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Treści Cyfrowych od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.
  8. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zamówienia, może:
  9. przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
  10. może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych nie zostaje zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia.
  11. Po kliknięciu przez Kupującego w przycisk finalizujący zamówienie, zostanie on przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

  §6 Przedsprzedaż

  1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.
  2. Treści Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Sklepu jako Treści Cyfrowe dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Treści Cyfrowych Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym.
  3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Treści Cyfrowych przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie oraz ewentualnie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego.
  5. W przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów, itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.

  Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub zmianę warunków sprzedaży Treści Cyfrowych, może zrezygnować z nabycia Treści Cyfrowych, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

  §Cena i płatności

   

  1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
  2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie.
  3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayPro S.A. (operatora systemu Przelewy24).
  4. Sprzedawca może również udostępnić Kupującemu możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy.
  5. Faktury generowane są automatycznie do każdego zamówienia i przesyłane Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  6. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
  7. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującemu rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
  8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści Cyfrowych Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Treści Cyfrowych są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

  §8 Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

  Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych Treści Cyfrowych.

  1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowe nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący.
  2. W przypadku kursów on-line Kupującemu może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
  3. W przypadku kursów on-line dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
  4. W przypadku kursów on-line Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
   2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
   3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
  6. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.
  7. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Sprzedawca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.
  8. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.
  9. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
  10. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.
  11. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
  12. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
  13. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:
   1. dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
   2. podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
   3. podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie, itp.
   4. podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,
   5. wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
   6. korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
  14. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
   1. zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
   2. zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
   3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
   4. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
   5. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
  15. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.
  16. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

  §9 Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

   

  1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę poprzez Sklep, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
  3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

  Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem

  §10 Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

  1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.
  2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
  4. W przypadku Treści Cyfrowych:
   1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
   2. dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
  5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w sposób ciągły, Treści Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

  §11 Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

   

  1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
  2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
  3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
  4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

  §12 Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności

  Treści Cyfrowych z Umową

   

  1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 11 ust. 2;
   2. Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
   3. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowe do zgodności z Umową;
   4. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 11 ust. 1;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
  2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowe pozostawały niezgodne z Umową.
  3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
  4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

  §13 Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności

  Treści Cyfrowych z Umową

   

  1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
  1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
  2. w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,

  do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

  1. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.
  3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
  4. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  §14 Zwrot Treści Użytkownika

  1. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
  2. są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;
  3. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
  4. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  5. zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  6. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c).

  §15 Dane osobowe i pliki cookies

   

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
  3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.dobra-edukacja.pl/polityka-prywatności/

  §16 Opinie

  1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
  2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
  3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
  4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
   1. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu,
   2. na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
   3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
   4. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej,
   5. przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
  5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
  6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

  §17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma m.in. możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
   • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  2. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
  3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  §18 Reklamacje i wezwania

  1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub wykonaniem Umowy.
  2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres a.kieltucka@dobra-edukacja.pl.
  3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego w sposób wskazany przez Kupującego podczas składania reklamacji.
  5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
  6. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;
  7. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

  §19 Postanowienia końcowe

   

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
  3. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy
  4. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.
  5. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Sklepie lub rezygnując z otrzymywania newslettera.
  6. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.
  8. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf TUTAJ i TUTAJ.